Úvodné informácie o banke

Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko, zapísaná na Úrade pre registráciu spoločností pod číslom 132781, prevádzkujúca svoju podnikateľskú činnosť v Slovenske republike prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 260, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1662/B (ďalej aj ako "banka") vykonáva na území Slovenskej republiky obchodnú činnosť v oblastiach bankovníctva a finančných služieb od 1. januára 2009. Banka je právnym nástupcom Citibank (Slovakia) a.s., ktorá svoju činnosť vykonávala v Slovenskej republike od 1. novembra 1995 do 31. 12. 2008, na základe bankovej licencie, vydanej Národnou bankou Slovenska.

Citi je globálna finančná skupina, poskytujúca viac ako 200 miliónom súkromných osôb, právnických osôb, štátnych orgánov a inštitúcií, vo viac ako 100 štátoch sveta, široký sortiment finančných služieb a produktov, zahŕňajúci retailové bankovníctvo, korporátne a investičné bankovníctvo, poisťovníctvo a asset manažment.

Obchodné meno: Citibank Europe plc prevádzkujúca svoju podnikateľskú činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Právna forma: pobočka zahraničnej banky
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
IČO: 36 861 260
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po, vložka č. 1662/B

O nás