Trade

Zahranično-obchodné riziká, s ktorými sa stretávate pri medzinárodnom obchode, sú často považované za väčšie ako riziká spojené s obchodovaním na domácom trhu.

Komplikácie najčastejšie vyplývajú z toho, že zmluvné strany sa nepoznajú, nevedia zhodnotiť dôveryhodnosť svojho partnera, komunikácia je komplikovaná jazykovou bariérou, resp. politická alebo ekonomická nestabilita v krajine obchodného partnera komplikuje obchodné vzťahy.

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, poskytuje produkty a služby zamerané na zníženie týchto rizík.

Financovanie pohľadávok

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, poskytuje svojim klientom produkt financovania pohľadávok vznikajúcich v domácom i zahraničnom obchodnom styku.

Viac informácií

Dokumentárne inkasá

Dokumentárne inkaso predstavuje bezzáväzkový dokumentárny platobný nástroj.

Viac informácií

Dokumentárne akreditívy

Dokumentárny akreditív predstavuje dokumentárny platobný a zaisťovací nástroj.

Viac informácií

Bankové záruky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, poskytuje široké spektrum bankových záruk.

Viac informácií

Eskont zmeniek

Viac informácií

Financovanie distribučných kanálov

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, poskytuje svojim klientom možnosť podpory financovania predaja ich produkcie.

Viac informácií

Korporátne bankovníctvo