Produkty a služby zákazníkom

Devízové operácie
- Promptné (spot)
- Termínové (forward, par-forward, swap)

Investičné produkty
- Termínované vklady
- Termínované vklady so zvýšeným výnosom
- Investičné produkty so zvýšeným výnosom

Devízové operácie
- Devízové a úrokové opcie a opčné štruktúry
- Úrokové a menovo-úrokové swapy
- Úrokové deriváty

Korporátne bankovníctvo