Dokumentárny akreditív

  • dokumentárny platobný a zaisťovací nástroj
  • písomný záväzok banky, vystavený na základe žiadosti jej klienta (kupujúceho) zaplatiť určenú peňažnú čiastku po splnení podmienok stanovených v akreditíve (predloženie predpísaných dokumentov zo strany predávajúceho)
  • zúčastnené banky kontrolujú iba dokumenty, nie tovar alebo služby

Výhody pre predávajúceho (príjemca akreditívu)

  • predávajúcemu vzniká pohľadávka voči banke, nie voči kupujúcemu
  • má istotu, že banka mu zaplatí po splnení podmienok akreditívu môže použiť akreditív ako ručenie voči svojim dodávateľom
  • môže pohľadávku voči banke, vyplývajúcu z akreditívu, odpredať a získať tak finančné prostriedky skôr
  • na základe kvalitného exportného akreditívu môže získať od svojej banky úver

Výhody pre kupujúceho (príkazca akreditívu)

  • akreditív vytvára značný tlak na predávajúceho, aby dodal tovar alebo službu v predpísanej dobe a v požadovanej kvalite
  • má istotu, že bude platiť až po splnení predpísaných podmienok
  • môže získať výhodnejšie cenové podmienky, ktoré budú odrážať zvýšenú istotu predávajúceho, že obdrží platbu pri splnení podmienok
Korporátne bankovníctvo