Bankové záruky

  • musí mať vždy písomnú formu
  • je dohodnutá na dobu určitú
  • jej plnenie je vždy v peňažnej forme

Ponúkame tieto typy záruk:

  • Ponuková záruka
  • Akontačná záruka
  • Colná záruka
  • Platobná záruka
  • Výkonová záruka
  • Záruka na zádržné
  • Standby akreditív
Korporátne bankovníctvo