Klientske centrum

Informácie týkajúce sa Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

V zmysle Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk ("Opatrenie NBS") je banka a pobočka zahraničnej banky povinná uverejňovať informácie v rozsahu špecifikovanom v tomto Opatrení NBS. Jednotlivé informácie banka a pobočka zahraničnej banky uverejňuje štvrťročne a ročne tak, ako je uvedené v Opatrení NBS.

Informácie podľa Opatrenia NBS sú za Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky uverejnené v rozsahu podľa § 1 ods. 1 a 3 Opatrenia NBS.

Informácie, ktoré banka uverejňuje podľa § 1 ods. 1 a 3 Opatrenia NBS:

Malé a stredné podniky