Klientske centrum

Informácie o ochrane vkladov a investícií

S účinnosťou od 30. decembra 2010 sú oprávnení vkladatelia Citibank Europe plc, prevádzkujúcej svoju činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, chránení podľa írskych pravidiel o ochrane vkladov.

Írsky systém ochrany vkladov poskytuje ochranu do výšky € 100.000. Pre viac informácií viď priložený dokument.

S účinnosťou od 1. septembra 2010 je klientsky majetok, prijatý zo strany Citibank Europe plc, prevádzkujúcej svoju činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, chránený podľa pravidiel o ochrane klientskeho majetku Írskej republiky. Pre viac informácií viď priložený dokument.

Malé a stredné podniky