Financovanie pracovného kapitálu

Financovanie pracovného kapitálu (pohľadávok a zásob) je zabezpečené vo forme kontokorentných alebo krátkodobých revolvingových rámcov, zabezpečených najčastejšie vo forme záložného práva na financované aktívum.

V prípade uspokojivých finančných výsledkov klienta banka môže poskytnúť takýto úver aj bez zabezpečenia v plnej výške.

Malé a stredné podniky