Financovanie distribučných kanálov

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, poskytuje svojim klientom možnosť podpory financovania predaja ich produkcie.

Financovanie distribučných kanálov umožňuje, prostredníctvom ručenia dodávateľom, poskytovať úver jeho odberateľom. Prostredníctvom uzavretého kartového okruhu znemožňuje odberateľovi použiť získané prostriedky na iný účel, ako úhradu záväzkov voči dodávateľovi.

Výhody pre dodávateľov

  • Zlepšený a predvídateľný cash flow
  • Odlíšenie od ostatných dodávateľov/posilnenie vyjednávacej pozície
  • Zvýšená lojalita odberateľov
  • Automatizácia manažmentu pohľadávok (po akceptácii faktúry prostredníctvom kartového systému je táto automaticky zaplatená v deň splatnosti)

Výhody pre odberateľov

  • Výhodné financovanie založené na bonite dodávateľa
  • Odberateľ nemusí mať u nás zriadený bežný účet
  • Budovanie kreditnej histórie
  • Zlepšený a predvídateľný cash flow
  • Možnosť získania zliav, vyplývajúcich z okamžitej úhrady záväzkov voči dodávateľovi
  • Automatizácia a transparentnosť toku informácií a finančných prostriedkov
Malé a stredné podniky